หน้าหลัก  เกี่ยวกับ อบต.  จัดซื้อ-จัดจ้าง  ติดต่อเรา  หนังสือสั่งการ ข้อกฏหมาย ระเบียบ  ภาพกิจกรรม  มาตรการประหยัดพลังงาน

นายชนานันท์ คามตะสีลา
นายก อบต. ซับสมบูรณ์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/06/2017
ปรับปรุง 27/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 150639
Page Views 369054
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (VISION)

      "ตำบลซับสมบูรณ์น่าอยู่  พัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มผลผลิตในตำบล ภายใต้หลักการบริหารจัดการที่ดี"


พันธกิจ (MISSION)
 

      1.การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามหลักธรรมาภิบา

      2.ส่งเริมการพัฒนาศักยภาพของประชาชนด้านเศรษฐกิจและสังคมให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

      3.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

      4.ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวและองค์กรในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

      5.ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีการศึกษาที่ดี

      6.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี

      7.ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปํญญาท้องถิ่น

      8.ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขให้สามารถดูแลสุขภาพประชาชนได้อย่างทั่วถึง