หน้าหลัก  เกี่ยวกับ อบต.  จัดซื้อ-จัดจ้าง  ติดต่อเรา  หนังสือสั่งการ ข้อกฏหมาย ระเบียบ  ภาพกิจกรรม
การบริหารงาน
แผนการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
018 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการรับ การจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563
Adobe Acrobat Document รายงานการรับ การจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 429.01 KB