หน้าหลัก  เกี่ยวกับ อบต.  จัดซื้อ-จัดจ้าง  ติดต่อเรา  หนังสือสั่งการ ข้อกฏหมาย ระเบียบ  ภาพกิจกรรม
การบริหารงาน
แผนการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
026 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖
Word Document แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 205.66 KB
ประกาศคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์
Word Document ประกาศคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49.94 KB
ประกาศการลงเวลาการปฎิบัติราชการกำหนดวันลาและการมาทำงานสาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
Word Document ประกาศการลงเวลาการปฎิบัติราชการกำหนดวันลาและการมาทำงานสาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 74.93 KB
แผนอัตรากำลังสามปี อบต.ซับสมบูรณ์ (2564-2566)
Word Document แผนอัตรากำลังสามปี อบต.ซับสมบูรณ์ (2564-2566)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 809.78 KB