หน้าหลัก  เกี่ยวกับ อบต.  จัดซื้อ-จัดจ้าง  ติดต่อเรา  หนังสือสั่งการ ข้อกฏหมาย ระเบียบ  ภาพกิจกรรม

นายชนานันท์ คามตะสีลา
นายก อบต. ซับสมบูรณ์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/06/2017
ปรับปรุง 12/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 104691
Page Views 311428
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ เรื่องยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๙๖ - ๐๐๗ บ้านหนองหญ้าปล้อง - หินตั้ง ตำบลซับสมบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ เรื่องยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๙๖ - ๐๐๗ บ้านหนองหญ้าปล้อง - หินตั้ง ตำบลซับสมบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ตามหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๘๓ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ และ หนังสือด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๘ / ว ๑๒๕๖ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้ง มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ ซึ่งได้มีมติเห็นชอบผลการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่นำมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... และให้สำนักงบประมาณประสานหน่วยรับงบประมาณดำเนินการนำเงินจัดสรรที่ผ่านการพิจารณามาส่งคืนในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  ที่หน่วยรับงบประมาณส่วนกลาง  และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบปรมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่มีรายการนำมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ให้ยุติการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ จึงขอประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการดังกล่าว พร้อมคืนเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาให้แก่ผู้รับจ้างต่อไป

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 807.53 KB
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2563   อ่าน 72 ครั้ง