หน้าหลัก  เกี่ยวกับ อบต.  จัดซื้อ-จัดจ้าง  ติดต่อเรา  หนังสือสั่งการ ข้อกฏหมาย ระเบียบ  ภาพกิจกรรม  มาตรการประหยัดพลังงาน

นายชนานันท์ คามตะสีลา
นายก อบต. ซับสมบูรณ์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/06/2017
ปรับปรุง 27/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 150658
Page Views 369073
 
สำนักปลัด

ส.ต.ท.สุพล มีดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูนรณ์
เบอร์โทรศัพท์ 0951784975

นางณัฐกานต์ สีม่วง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์
เบอร์โทรศัพท์ 0818766286

(ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์

นางสาวสุภาพร นิยมชัย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางเชาวนีย์ ศรีวงษ์ชัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายยุทธพิชัย สิริบุรี
นิติกรปฏิบัติการ

นายสุวิทย์ เสถียรขันธ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายสุพัฒน์ชัย เจริญสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

จ.อ.วีรยุทธ มีวงษ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางนุชร มาตรแสง
เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)

นายยงยุทธ แวงชัยภูมิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานตามภารกิจ)

นางวิชญาพร ชัยปรีชา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

นายอภิศักดิ์ ปุระสะกัง
ผู้ช่วย จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

นายสุระชัย บัวศรี
พนักงานขับรถ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

นายวีระยุทธ โสทอง
พนักงานจ้างทั่วไป (คนขับรถน้ำอเนกประสงค์)

นายธิติพงษ์ หงษ์พรม
พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานดับเพลิง)

นายจารุวัฒน์ เมินเมือง
พนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานดับเพลิง)

นายสะอาด โชคบัณฑิต
พนักงานจ้างทั่วไป (นักการภารโรง)

นายวิฑูรย์ แก้วมูลมุข
พนักงานกู้ชีพฯ

นายสุนทร ราชบุรี
พนักงานกู้ชีพฯ

นายยูอี พันธ์กุล
พนักงานกู้ชีพฯ

นายหนูเทียน สุขชัย
พนักงานกู้ชีพฯ

นายนิพล คำดี
พนักงานกู้ชีพฯ

นายชัย เวียนสันเทียะ
พนักงานกู้ชีพฯ

นายอ่วมอรทัย ล้ำเลิศ
พนักงานจ้างเหมาบริการ